Home-made Hummus & Pita

8 oz. $6.99 ………12 oz. $8.99